Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
  

AKCEPTUJĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016r.), zwanym dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określonych w ustawie   dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), do których w szczególności należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.
  3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe podjęcie odpowiednich działań.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
  7. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i sprostowania.
  8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© PINB dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego